Poznámky k účtovnej závierke 2015 pre podnikateľov

Užívateľ: Neprihlásený Prihlásenie | Registrácia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

pre kúpu práva použitia (licencie) prostredníctvom internetovej stránky www.poznamky.equilibrium.sk

(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.poznamky.equilibrium.sk je spoločnosť:

Equilibrium, s.r.o.

Popradská 84, 821 06 Bratislava,

IČO: 35703865, DIČ: 2020356558, IČ DPH: SK 2020356558

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 12221/B


Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou, Equilibrium, s.r.o. so sídlom Popradská 84, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35703865, DIČ: 2020356558, IČ DPH: SK2020356558, Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2626754452/1100, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.:12221/B (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky www.poznamky.equilibrium.sk (ďalej len "Stránka") kupuje právo použitia/licenciu (ďalej len "Kupujúci").


 

Článok 2

Uzavretie zmluvy

1. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Kliknutím na linku „Kúpiť" . Kupujúci potvrdí množstvo licencií, ktoré sú predmetom objednávky. Po vyplnení povinných údajov v objednávacom formulári kliknutím na „Potvrdzujem a záväzne objednávam" Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu.

2. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu poslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Zmluva je uzavretá okamihom pripísania platby na účet Predávajúceho.

4. Až do okamihu úhrady za objednávku Kupujúcim je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

5.Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný posielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu poznamky@equilibrium.sk


 

Článok 3

Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru,

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho licencie za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena licencie (CENA S DPH). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 EUR.

2. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa považujú za splnené okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Čl. I. Podmienok.

3. Faktúra bude Kupujúcemu doručená mailom na adresu podľa objednávky, alebo poslaná prostredníctvom pošty formou listovej zásielky.


Článok 4

Dodanie licencie

1. Predávajúci sa zaväzuje sprístupniť Kupujúcemu licenciu na svojej Stránke v lehote do troch dní po pripísaní kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Lehota na dodanie licencie začína plynúť pracovným dňom nasledujúcim po pracovnom dni, v ktorom bola platba pripísaná.

2.Po sprístupnení licencie je Kupujúci povinný skontrolovať údaje o Spoločnosti, ktorej je licencia udelená (Obchodné meno, sídlo – ulica, číslo, PSČ, obec) . V prípade nesúladu údajov s objednávkou je Kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu. Predávajúci je povinný toto oznámenie overiť a v prípade omylu v údajoch je Predávajúci povinný údaje opraviť a sprístupniť Kupujúcemu licenciu so správnymi údajmi a to v lehote do dvoch dní od prijatia takéhoto oznámenia.


Článok 5

Záruka, vady aplikácie, reklamácia, technická podpora

1. Predávajúci poskytuje na aplikáciu záruku funkčnosti za predpokladu jej použitia v prostredí odporúčanej softvérovej konfigurácie počítača. Kupujúci je povinný vopred vyskúšať (napríklad stiahnutím demo ukážky aplikácie), alebo porovnať vhodnosť softvérového prostredia s podmienkami pre funkčnosť aplikácie určenej Predávajúcim.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady aplikácie spôsobené jej používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie aplikácie.

3. V prípade vzniku vád aplikácie počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho.

4. Pri uplatňovaní reklamácie aplikácie je Kupujúci povinný predložiť číslo objednávky a písomne oznámiť podstatu vady aplikácie.

5. Predávajúci je povinný vady aplikácie, ktoré majú za následok jej nemožnosť použita na účel za ktorým bola vytvorená odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu aplikácie na účel za ktorým bola vytvorená, Predávajúci nemá povinnosť vadu odstrániť.

6.V prípade, že oprava vady aplikácie nie je možná, je Predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške ceny zaplatenej Kupujúcim za licenciu.

7. Pokiaľ Predávajúci testovaním zistí, že reklamovaná vada aplikácie nie je vadou alebo nespĺňa kritéria pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci je povinný zdôvodniť neoprávnenosť reklamácie.


Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do dňa uhradenia ceny za licencie. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy po sprístupnení aplikácie, ktorej sa licencia týka a to bez ohľadu na to, či aplikáciu Kupujúci do svojho počítača z miesta sprístupnenia stiahol . Neuhradenie ceny licencie do termínu splatnosti je automaticky považované za odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2. V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu z dôvodu technických problémov , je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a pokiaľ Predávajúci nedokáže aplikáciu sprístupniť do piatich (5) dní po oznámení, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a to oznámením o odstúpení od zmluvy.

3. Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho a to bez zbytočného odkladu.


Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

2. Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

3. Poslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.

 

 

Bratislava, dňa 11.02.2012
Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka