Poznámky k účtovnej závierke 2015 pre podnikateľov

Užívateľ: Neprihlásený Prihlásenie | Registrácia

LICENČNÉ PODMIENKY 


I. Úvodné ustanovenia

 

 

1. Programové riešenie „Poznámky2015" pre účtovné jednotky a „Poznámky2014MUJ" pre mikro účtovné jednotky (ďalej iba "softvér") je chránené autorským právom.

2. Spoločnosť Equilibrium, s.r.o. je výhradným majiteľom autorských práv k softvéru.

3. Právo na využitie (ďalej „licencia") je súbor podmienok, za akých môže oprávnený používateľ pre Spoločnosť softvér používať.

4. Spoločnosť je účtovná jednotka, ktorej je licencia udelená (ďalej „Spoločnosť").

5. Požadované údaje sú obchodné meno a sídlo Spoločnosti, ktorej je licencia udelená, konkrétne: obchodné meno, ulica, číslo, PSČ, obec.

6. Oprávnený používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zaplatí za právo použitia (ďalej „používateľ") v prípade programového riešenia „Poznámky2014", alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá získa právo použitia pre „Poznámky2014MUJ" bezodplatne.


II.a Práva a povinnosti používateľa pre programové riešenie „Poznámky2015"

 

1. Používateľ je oprávnený používať softvér po zaplatení ceny licencie (licencií) podľa cenníka.

2. Licencia je udelená Spoločnosti tak, že požadované údaje budú trvalo obsiahnuté v softvéri a nebude možné ich zmeniť.

3. Používateľ nemusí byť zhodný so Spoločnosťou, ktorej je licencia udelená.

4. Používateľ môže kúpiť neobmedzene veľa licencií, za podmienky, že poskytovateľovi poskytne požadované údaje pre každú Spoločnosť, pre ktorú licenciu obstaráva.

5. Používateľ nie je oprávnený softvér ďalej predať, prenajať, požičať alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie.

6. Používateľ nie je oprávnený softvér, upravovať, spätne ho analyzovať, pokúšať sa o jeho dešifrovanie, alebo z neho odstrániť ochrannú známku autorských práv (copyright).

7. Používateľ je povinný postupovať podľa pokynov na použitie softvéru uvedený na web stránke poskytovateľa. Používateľ je oprávnený používať softvér po zaplatení ceny licencie (licencií) podľa cenníka.


II.b Práva a povinnosti používateľa pre programové riešenie „Poznámky2014MUJ"

1. Používateľ je oprávnený používať softvér po stiahnutí z webu poskytovateľa.

2. Licencia je udelená Spoločnosti tak, že používateľ použije softvér tak ako je.

3. Používateľ nemusí byť zhodný so Spoločnosťou, ktorej je licencia udelená.

4. Používateľ môže použiť programové riešenie „Poznámky2014MUJ" neobmedzene a opakovane. 

5. Používateľ nie je oprávnený softvér ďalej distribuovať, predať, prenajať, požičať alebo iným spôsobom umožniť tretím osobám jeho využitie. 

6. Používateľ môže tretím osobám oznámiť zdroj, kde je možné softvér „Poznámky2014MUJ" voľne získať a tám je link na web poskytovateľa.  

7. Používateľ nie je oprávnený softvér, upravovať, spätne ho analyzovať, pokúšať sa o jeho dešifrovanie, alebo z neho odstrániť ochrannú známku autorských práv (copyright).

8. Používateľ je povinný postupovať podľa pokynov na použitie softvéru „Poznámky2014" uvedených na web stránke poskytovateľa, ktoré sa primerane vzťahujú na použitie softvéru „Poznámky2014MUJ".


III. Práva a povinnosti poskytovateľa

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že softvér svojou kvalitou a prevedením zodpovedá dokumentácii uvedenej na stránke poskytovateľa apri splnení pokynov na použitie funkčne plní účel, za ktorým bol zhotovený .

2. Funkčnosť softvéru je zaručená v prostredí odporučenom poskytovateľom.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zničenie údajov, softvéru a hardvéru spôsobené nesprávnym použitím a nedbalosťou používateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať podporu na softvér ato predovšetkým vprípade neobjavených askrytých chýb softvéru, ku ktorým napriek všetkej odbornej starostlivosti pri vývoji softvéru mohlo dôjsť.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že softvérová aplikácia svojou kvalitou a prevedením zodpovedá dokumentácii uvedenej na stránke poskytovateľa a pri splnení pokynov na použitie funkčne plní účel, za ktorým bola zhotovená.

 

IV. Doba trvania licencie a záverečné ustanovenie

 

1. Licencie na softvér sú používateľovi poskytnuté bez časového obmedzenia.

2. Povinnosti poskytovateľa podľa čl.III, bod 4 sú časovo obmedzené do 30.06.2016

3. Licenčné podmienky sa riadia autorským zákonom a obchodným zákonníkom.

 Užívateľ: Neprihlásený :: Prihlásiť
Registrácia nového zákazníka